Janinës çi panë sytë
(What have Janina's eyes seen?)

Albanian

Janinës çi panë sytë,
Ja-a, Janinë-o!
ish e prëmte ajo ditë.
Ja-a, Janinë-o!

Te pesë puset në grykë
Zenel Çelua vetë i dytë.

Zeneli me të Velçiotë
dhe trimi Jaçe Mavrova.
What was it Janina’s eyes saw?
Ja-a, Janinë-o!
On a Friday did it happen,
Ja-a, Janinë-o!

At the five wells in the canyon,
Zenel Çelo and another.

Zenel with that Velça fellow,
And the hero Jaçe Mavro.