Даньова мама [Daniova mama]
(Danjo's mother)

Bulgarian

Даньова мама думаше,
Даньо ле синко, Даньо ле,
кандисах мама, сандисах,

Кандисах мама, андисах
от бащините ядове,
от бащините кахъри.

Когато бяхте в люлка,
баща ви мене остави,
и в Балкана отиде.

Гледах ва мама, отгледах,
кога големи станахте,
и ви Балкана хванахте.

Елате мама, елате
сватбите да ви направя
на снахи да се порадвам,

На снахи да се нагледам,
и дребни внуци да отгледам.
Danjova mama dumashe,
Danjo le sinko, Danjo le,
kandisakh mama, sandisakh,

Kandisakh mama, sandisakh
ot bashtinite jadove,
ot bashtinite kakhŭri.

Kogato bjakhte v ljulka,
bashta vi mene ostavi,
i v Balkana otide.

Gledakh va mama, otgledakh,
koga golemi stanakhte,
i vi Balkana khvanakhte.

Elate mama, elate,
svatbite da vi napravya
na snakhi da se poradvam,

Na snakhi da se nagledam,
i drebni vnutsi da otgledam.
Danjo's mother said to him,
Danjo my son, Danjo,
I got fed up, I gave in,

I got fed up, I gave in
to your father's anger,
and your father's worries.

When you were in the cradle
your father left me,
went into the Balkan mountains,

I took care of you, reared you,
but when you grew up
you left for the mountains as well.

Come back, come back,
I want to prepare your wedding,
I want to enjoy daughters-in-law,

I want to enjoy daughters-in-law,
and bring up little grandchildren.