Овдовяла лисичката [Ovdovjala lisichkata]
(The fox became a widow)

Bulgarian

Овдовяла лисичката
със дванайсет лисиченца.

Отговаря лисичката :
« Не ща мама да ва види ?

— Щеш на, мамо, да на видиш,
На пазаря, в чаршията,

На зайчеря, в кисията,
На болеря на шията.
Ovdovjala lisichkata
Sûs dvanajset lisichentsa

Otdovarja lisichkata
Ne shta mama da va vidi

Shtesh na, mamo, da na vidish,
Na pazarja, f charshijata

Na pazarja, f kisijata
Na bolerja na shijata
The fox became a widow
With twelve cubs.

The fox speaks to them,
“Where will I find you?”

“You'll find us, mama,
In the bazaar, in the market,

In the bazaar, in a shop,
Around the neck of a rich man.”