Полегнала е Тодора [Polegnala e Todora]
(Todora fell asleep)

Bulgarian

Полегнала е Тодора,
Мома Тодоро, Тодоро,
Под дърво, под маслиново,
Повея ветрец, горнинец,
Откърши клонка маслина,
Че си Тодора събуди.
А тя му се люто сърди:
Ветре ле, ненавейнико,
Сега ли найде да вееш!
Сладка си съня сънувах
Че ми дошло първо либе,
И донесло пъстра китка,
И донесло пъстра китка,
А на китка златен пръстен!
Polegnala e Todora,
Moma Todoro, Todoro,
Pod dŭrvo, pod maslinovo,
Poveja vetrets, gorninets,
Otkŭrshi klonka maslina,
Che si Todora sŭbudi.
A tja mu se ljuto sŭrdi:
Vetre le, nenavejniko,
Sega li najde da veesh!
Sladka si sŭnja sŭnuvakh
Che mi doshlo pŭrvo libe,
I doneslo pŭstra kitka,
I doneslo pŭstra kitka,
A na kitka zlaten prŭsten!
Todora fell asleep,
Maiden Todora, Todora,
Under a tree, under an olive tree.
A wind blew, the north wind,
It broke off an olive branch,
So Todora woke up.
Now she angrily yelled at it,
Unwelcome wind,
So you’ve now decided to blow!
I was dreaming a sweet dream
That my first love has come,
And he brought a colourful bouquet,
And he brought a colourful bouquet,
And on the bouquet a golden ring.