Събрали са са събрали [Sŭbrali sa sa sŭbrali]
(They gathered together)

Bulgarian

Събрали са са събрали,
Малкине моми среднине,
Попрели колко попрели.
Легнали та са заспали,
Спали са колко поспали.
Порва са мома разбуди
И си на дружки викаше:
Станите, дружки, да види (мъри)
Кому какво е липсало.
Мене е, дружки, липсало
На бела шийка герданче.
Втора моминка викаше,
Мене е, дружки, липсало
На тьонко корсче коланче.
Трета моминка викаше,
Мене е, дружки, липсало
На тьонка снажка сукманче.
Sŭbrali sa sa sŭbrali,
Malkine momi srednine,
Popreli kolko popreli.
Legnali ta sa zaspali,
Spali sa kolko pospali.
Porva sa moma razbudi
I si na druzhki vikashe:
Stanite, druzhki, da vidi (mŭri)
Komu kakvo e lipsalo.
Mene e, druzhki, lipsalo
Na bela shijka gerdanche.
Vtora mominka vikashe,
Mene e, druzhki, lipsalo
Na tjonko korsche kolanche.
Treta mominka vikashe,
Mene e, druzhki, lipsalo
Na tjonka snazhka sukmanche.
They gathered together,
The girls and young women,
To spin for a while.
They lay down and fell asleep,
They slept for a while.
The first girl woke up
And said to her friends,
Get up, friends, let us see
Who is missing what.
I am missing
A necklace from my fair throat.
The second girl said,
I am missing
A belt from my slender waist.
The third girl said,
I am missing
The overdress from my slender body.