Снощи съм минал [Snoshti sûm minal]
(Last night I went)

Bulgarian

Снощи съм минал, кузум Еленка,
Снощи съм минал,
Пред ваще порти, кузум Еленка,
Пред ваще порти.

Там си загубих, кузум Еленка,
Медни кавали.
Не ги ли найде, кузум Еленка,
Не ги ли найде?

Не ги намерих, лудо младо,
Мама ги найде.
Найде ги тури в шарени ракли
При мойте дари.

Кога ги видиш, кузум Еленка,
Кога ги видиш,
За мен си спомняй, кузум Еленка,
За мен си спомняй.
Snoshti sŭm minal, kuzum Elenka,
Snoshti sŭm minal,
Pred vashte porti, kuzum Elenka,
Pred vashte porti.

Tam si zagubikh, kuzum Elenka,
Medni kavali.
Ne gi li najde, kuzum Elenka,
Ne gi li najde?

Ne gi namerikh, ludo mlado,
Mama gi najde.
Najde gi turi v shareni rakli
Pri mojte dari.

Koga gi vidish, kuzum Elenka,
Koga gi vidish,
Za men si spomnjaj, kuzum Elenka,
Za men si spomnjaj.
Last night I went, dear Elenka,
Last night I went,
By your front gates, dear Elenka,
By your front gates.

There I lost, dear Elenka,
My sweet kaval.
Did you not find it, dear Elenka,
Did you not find it?

I didn't find it, crazy young man,
Mama found it.
She put it in a colored box
For my dowry.

When you see them, dear Elenka,
When you see them,
Think of me, dear Elenka,
Think of me.