Заспала е Фида [Zaspala e Fida]
(Fida fell asleep)

Bulgarian

Заспала е Фида, ле ле,
Заспала е Фида,
Правната градина,
Под бельот трендафил.

Лудо поминало, ле ле,
Едно лудо младо,
Взеде и гердано,
Взеде и гердано.

Що да стори Фида, ле ле,
Кагда каже Фида
На мама на тате
Де е гердано?
Zaspala e Fida, le le,
Zaspala e Fida,
Pravnata gradina,
Pod beljot trendafil.

Ludo pominalo, le le,
Edno ludo mlado,
Vzede i gerdano,
Vzede i gerdano.

Shto da stori Fida, le le,
Kagda kazhe Fida
Na mama na tate
De e gerdano?
Fida fell asleep,
Fida fell asleep,
In a garden,
Under a white rose.

A crazy one came by,
A crazy young man,
And stole her necklace,
And stole her necklace.

What will Fida say
When she tells
Her mother and father
Where is the necklace?