Женала е дюлбер Яна [Zhenala e djulber Jana]
(Beautiful Jana reaped)

Bulgarian, Thrace

Женала е дюлбер Яна
На два пътя, на три друма
Из път върви керванджиче
Керван води, с свирка свири

Ой та тебе, дюлбер Яно
Защо, Яно, сама жънеш
Нямаш ли си мили братя
Нямаш ли си мили сестри

Яна има мили братя
Яна има мили сестри
Яна има мили сестри
Яна няма първо любе
Zhenala e djulber Jana
Na dva pŭtja, na tri druma
Iz pŭt vŭrvi kervandzhiche
Kervan vodi, s svirka sviri

Oj ta tebe, djulber Jano
Zashto, Jano, sama zhŭnesh
Njamash li si mili bratja
Njamash li si mili sestri

Jana ima mili bratja
Jana ima mili sestri
Jana ima mili sestri
Jana njama pŭrvo ljube
Beautiful Jana reaped
between two roads, between three highways.
Along the road came a young caravan driver.
He drove the caravan and played a flute.

"Oh, beautiful Jana,
why are you reaping all by yourself?
Don't you have dear brothers
Don’t you have dear sisters?"

Jana had dear brothers
Jana had dear sisters
Jana had dear sisters
but she hadn't a true love.