Заспи ми, заспи детенце [Zaspi mi, zaspi, detence]
(Sleep, sleep, my baby)

Serbian lullaby

Заспи ми, заспи детенце
Заспи ми чедо мамино

Ну наj ни на не на
Ну наj ни на не на, о

Низ пути видим сватове
И кола пуне за орове
Zaspi mi, zaspi, detence
Zaspi mi, čedo mamino

Nu naj ni na ne na
Nu naj ni na ne na, oh

(Nek raste ruža rumena
Nek' raste nani odmena)

Niz puti vidim svatove
I kola puna za orove
Sleep, sleep, my baby
Sleep, mother’s sweet child

Nu naj ni na ne na
Nu naj ni na ne na, oh

Down the road I see your wedding
And a chariot full of dancers