მეგრული სატრფიალო [Megruli Sat’rpialo]
(Mingrelian love song)

Georgian, Samegrelo

Sk’an oropa map’ch’uns tesh, obed vach’k’esak’vetsisna.
Chkimi guri tesh mu k’ob, much’o chkhomi artk’etsisna.

Ubeduri chkimi dud, vai mure mosk’unapuna.
Ghura dghasha ip’ts’valen, heri sakme domich’qapuna.
Your love burns me so much, like sparks of a fire.
My heart is hanging on a fishing-hook.

Unfortunate me, what has love made of me.
I’ll be tortured till the day I die, but it is a pleasurable torment.