ზამთარი [Zamtari]
(Winter)

ზამთარი ვარდსა დააჭკნობს
ფოთლები ჩამოსცვივაო,
ლამაზსა ქალის თვალთაგან
ცრემლები ჩამოსცვივაო.
აქა მშვიდობა!
zamtari vardsa daach’k’nobs,
potlebi chamostsvivao.
lamazsa kalis dvaltagan,
tsremlebi chamostsvivao.
aka mshvidoba!
Winter is withering the rose,
The petals have fallen.
From the eyes of a beautiful woman,
Tears will fall.
Let peace reign there!