Јовано, Јованке [Jovano, Jovanke]
(Jovana, dear Jovana)

Macedonian

Јовано, Јованке
крај Вардарот седиш, мори
бело платно белиш
сè нагоре гледаш, душо
срце мое Јовано.

Јовано, Јованке
јас те дома чекам, мори
дома да ми дојдеш
а ти не доаѓаш, душо
срце мое Јовано.

Јовано, Јованке
твојата мајка, мори
тебе не те дава
кај мене да дојдиш, душо
срце мое Јовано.
Jovana, dear Jovana
you sit by the Vardar River, dear
bleaching white linen
looking at the hills, my soul
Jovana, my heart

Jovana, dear Jovana
I’m waiting for you, dear
to come to my home
but you don’t come, my soul
Jovana, my heart

Jovana, dear Jovana
your mother, dear
won’t let you leave
to come to me, my soul
Jovana, my heart