La Mare de Déu
(Holy Mother)

Catalan lullaby

La Mare de Déu
Quan era xiqueta
Anava a costura
A apprendre de lletra

Dins un cistellet
Duu quatre pometes
Un bocí de pa
També avellanetes

En un llibre d’or
Aprenia lletra
Els àngels cantaven
Garindó, rindeta

En un coixinet
Hi feia puntetes
El coixí era d’or
Les puntes de seda

Ella n’ensenyava
A dues santetes
A santa Susanna
Y a santa Pauleta

L’àngel hi va entrar
Per la finestreta
Déu vos guard, Maria
De gràcia sou plena

La nit de Nadal
Sereu Mare i Verge
En tindreu un Noí
Bonic com l’estrella
The Holy Mother
When she was young
Would go to school
To learn her letters

In a basket
She carried four apples
A piece of bread
And some almonds

In a golden book
She learned her letters
The angels sing
Garindó, rindeta

On a little cushion
There was embroidery
The cushion was gold
The embroidery was silk

She was taught
By two saints
Saint Susanna
And Saint Pauleta

The angel came in
Through the window
God keep you, Mary
Full of grace

The night before Christmas
You will be Mother and Virgin
You will have a boy
Beautiful as a star