Ailein Duinn
(Dark Alan)

Scots Gaelic

Gura mise tha fo éislean
Moch sa mhaduinn is mi 'g éirigh

Ò hì shiùbhlainn leat
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Ailein Duinn, ò hì shiubhlainn leat


Ma 's e 'n cluasag dhuit a' ghaineamh
Ma 's e leabaidh dhut an fheamainn

Ma 's e 'n t-iasg do choinnlean geala
Ma 's e na ròin do luchd-faire

Dh'òlainn deoch ge b' oil le càch e
De dh'fhuil do choim 's tu 'n déidh do bhathadh
How sorrowful I am
Early in the morning rising

Ò hì, I would go with thee
Hì ri bhò hò ru bhì
Hì ri bhò hò rinn o ho
Brown-haired Alan, ò hì, I would go with thee


If it is thy pillow the sand
If it is thy bed the seaweed

If it is the fish thy candles bright
If it is the seals thy watchmen

I would drink, though all would abhor it
Of thy heart's blood after thy drowning