Air a' ghille tha mo rùn
(It’s a lad I love)

Scots Gaelic

Air a' ghille tha mo rùn
Tha mo rùn air a' ghille
Bho'n a thug thu rium do chùl
B'e mo dhùrachd thu thilleadh

'S ann an fhuair thu t'àrach òg
'N Apuinn bhòidheach nan gillean;
'S beag an t-ioghn' thu dh'éirigh suas
Ann an uaisle 's an grinneas.

Falt do chinn tha dualach dlùth
T' anail chùbhraidh, ro-mhilis
Da shùil mheallach, chorrach, chiùin
'S tu mo rùn de na gillean

Tha thu ro mhath air an t-sliabh
Thoirt nan eun bhàrr na h-iteag
Gunna dubh a leagadh fiadh
'S earbag riabhach an fhirich

'S ann am Muile nam beann fuar
Tha mo luaidh de na gillean
Dh' aithnichinn thu 'measg an t-sluaigh
Leis na h-uaislean a' tighinn
It’s a lad I love
I love a lad
Since you turned from me
I long for your return

You were raised as a boy
In beautiful Appin with the young men
Little surprise that you rose up
In nobility and refinement

Your hair is in tight locks
Your breath fragrant and sweet
Your eyes alluring, passionate and calm
You are the choicest of young men

You are the most expert on the moor
At shooting the birds on the wing
With a black gun that would down a stag
Or a young deer on the moorland

It is in Mull of the cool bens
That my sweetheart lives
I would recognize you amid the throng
As you walked with nobility