An fhideag airgid
(The silver whistle)

Scots Gaelic

Cò a sheinneas an fhideag airgid?

Ho ro hu o hu ill eò
Hi ri ill iù eò, hi ri ill iù eò


Mac mo righ-sa tighinn a dh'Alba
Air luing mhòir nar tri chrann airgid
'S a chur fàilt air Mac 'ic Ailein
'S air Mac Dhomhnaill Mhòir o'n Cheapaich
'S chuireadh iad Righ Seòras dhachaidh
Do Hanòbhar a null fairis
'S co a sheinneas an fhideag airgid?
Cò theireadh nach seinninn fhin i?
Who will sound the silver whistle?

Ho ro hu o hu ill eò
Hi ri ill iù eò, hi ri ill iù eò


When the son of my king comes to Scotland
In the great ship of three silver masts
And welcomes Clanranald
And Big MacDonald of Keppoch
They will send King George back home
To Hanover over there
And who will sound the silver whistle?
Who would say that we wouldn't play it ourselves?