An nighean dubh
(The dark-haired girl)

Scots Gaelic

Dheannain sùgradh ris a nighean duibh
N' deidh dhomh eirigh as a 'mhadainn

Dheannain sùgradh ris a'ghruagaich
'Nuair a bhiodh a' sluagh nan codal

Dheannain sùgradh an àm dùsgaidh
'N àm na siùil a bhith 'gam pasgadh

Di-Luain an dèidh Di-dòmhnaich
Dh'fhalbh sinn le Seonaid a Aircaibh

Bha muir gorm a'ruith fo cuinnlein
'S i cur still a grunnd an aigeil

Riof 'ga ceangal 's riof ga fhuasgladh
Muir ma guallain, fuaim is fead oirr'
I played with the young dark-haired girl
When I woke in the morning

I played with the long-haired girl
When everyone was asleep

I played when we woke
And when the sails were unfurled

On Monday, after Sunday
We left the Orkneys on the Seonaid

Blue sea was running under the stubble
Sending torrents from the depths of the abyss

Reefs taken in and reefs shaken
Waves under her bow, noisy and whistling