Gràdh geal mo chridhe
(My heart's bright love)

Scots Gaelic

'N àm bhith cromadh ris a'ghleann
Thàinig snaidhm air mo chridh'
Bho nach d'thug thu dhomh do làmh
'S mi'n dùil nach fhàgadh tu mi

Bheir mi o hu ho-o
Bheir mi o-o hu o hi
Bheir mi o-hu o-o ho
'S mi fo bhròn 's tu 'gam dhìth


'S iomadh oidhche fhliuch fhuar
Ghabh mi cuairt 's mi leam fhìn
Gus an d'ràinig mise an t-àit'
Far 'n robh gràdh geal mo chridh'

Dheanainn treabhadh dheanainn buain
Chumainn suas thu gun strì
'S bheirinn as a' ghreabhal chruaidh
Dha mo luaidh teachd-an-tìr

Ged nach eil sinn fhathast pòsd'
Tha mi 'n dòchas gum bi
Fhad's a mhaireas mo dhà dhòrn
Cha bhi lòn oirnn a dhìth
On turning to the glen
My heart was enthralled
Since you did not give me your hand
I hoped you would not leave me

Ver mi o hu ho-o
Ver mi o-o hu o hi
Ver mi o-hu o-o ho
And sorrowful I am feeling without you


Many's a wet and cold night
I took a walk by myself
Until I'd reach the place
Where was my heart's bright love was

I’d plough and reap
I’d provide for you without difficulty
And I would take from the hard gravel
For my love - our livelihood

Although we are not yet married
I hope we shall be
For as long as I have my two hands
We shall not lack food