Buain a choirce
(Reaping oats)

Scots Gaelic

Latha dhomh 's mi buain a choirce
Gheàrr mi beum 's cha robh e socair

Hò rò sna hoir ri ri ò
Hi ri ri ri hò rò eile
Hò rò sna hoir ri ri ò


Gheàrr mi beum 's cha robh e socair
Gheàrr mi mo ghlùn is leig mi osna

Gheàrr mi mo ghlùn is leig mi osna
Shuidh mi air uachdair a'ghoirtein

Shuidh mi air uachdair a'ghoirtein
Dh'fheuch am faicinn fear do choltais

Dh'fheuch am faicinn fear do choltais
Fear 'chùil duinn 'snan gruaidhean dosrach

Fear 'chùil duinn 's nan gruaidhean dosrach
Fhaoilinn bhig a shnàmhas an caolas

Fhaoilinn bhig a shnamhas an caolas
Beir mo shoraidh bhuam gu'm leannain
One day I was reaping oats
I made a cut which was not even

Ho ro sna hoir ri ri o
Hi ri ri ri ho ro eile
Ho ro sna hoir ri ri o


I made a cut which was not even
I cut my knee and let out a sigh

I cut my knee and let out a sigh
I sat at the top of the field

I sat at the top of the field
Trying to see someone like you

Trying to see someone like you
A brown-haired man with a fair face

A brown-haired man with a fair face
Oh little seagull who swims the straits

Oh little seagull who swims the straits
Take my greeting to my love