Buain a rainich
(Reaping ferns)

Scots Gaelic

Tha mi sgìth 's mi leam fhìn
Buain ’a rainich, buain ’a rainich?
Tha mi sgìth 's mi leam fhìn
Buain a rainich daonnan?

Cùl an tomain bràigh an tomain
Cùl an tomain bhòidhich,
Cùl an tomain bràigh an tomain
Huile latha m’ onar.

'S tric a bha mi fhìn 's mo leannan
Anns a' ghleannan cheòthar
'G éisdeachd còisir bhinn an doire
Seinn 'sa' choille dhòmhail

O na 'm faicinn thu a' tighinn
Ruithin 'dhol 'nad chòdhail
Ach mur tig thu 'n so g' am shireadh
Ciamar thilleas dòchas?

Anns an t-sithean o gur gsìth me
'S tric mo chridh' 'ga leanoadh
Nuair bhios càch a' seinn nan luinneag,
Cha dean is' ach crònan

'S bochd nach robh mi leat a rithist
Sinn a bhitheadh ceòlmhór,
Racheainn leat gu cùl na cruinne,
Air bhàrr tuinne seòladh.

Ciod am feum dhomh bhi ri tuireadh,
Dé ni tuireadh dhòmhsa
'S mi cho fada o gach duine
B' urrainn tighinn g' am chòmhnadh.
I am tired and alone
Reaping bracken, reaping bracken
I am tired and alone
Forever reaping bracken

On the back of the knoll, on top of the knoll
On the back of the pretty knoll
On the back of the knoll, on top of the knoll
Every day so lonely

Often, my love and I
Were in the misty glens
Listening to the sweet choir of the grove
Singing in the dark forest

If I saw you coming
I would run to meet you
But if you don't come here to search for me
How can hope return?

On the knoll, oh I will be tired
And often my heart will be wounded
When others sing their songs
I will do nothing but drone

It’s bad that I’m not with you again
We would be great music
I’d go with you to the end of the world
Sailing on top of the waves

Why must I be mourning?
What will a lament do for me?
I am so far from anyone
Who can come to my aid