Coisich a rùin
(Walk my love)

Scots Gaelic

Coisich a rùin, hù ill ho-rò
Lùb nan geal-làmh o hì ibh ò
'S minig a bha, hù ill horò
Mi fo t'earaddh, och hoireann ò

'S mi fo chirb, hù ill ho-rò
Do bhreacain bhallaich o hì ibh ò
'N lagan uaigneach, hù ill horò
Chluain a' bharraich, och hoireann ò

Siaban nam beann hù ill ho-rò
Sìor chuir tharainn o hì ibh ò
Uisge fìor-ghlan, hù ill horò
Fuar-ghlan, fallainn, och hoireann ò

An cois an fhèidh hù ill ho-rò
'S àirde langan o hì ibh ò
'S mise a' bhean bhochd hù ill horò
A th' air mo bhuaireadh och hoireann ò

A th' air mo bhuaireadh hù ill horò
A th' air mo bhuaireadh o hì ibh ò
Ma thug Clan Nèill hù ill ho-rò
Druim a' chuain orr' och hoireann ò

Mas e 's boghstair hù ill horò
Dhuibh a' ghainneamh o hì ibh ò
Mas e na sgairbh hù ill horò
Ur luchd-faire och hoireann ò

Ur coinnlean àrd hù ill horò
Na reultan geala o hì ibh ò
'S ur ceòl fìdhle hù ill horò
Gaoir na mara, och hoireann ò
Walk my love,
Youth of the white arms,
Often I lay,
Beneath your robe.

Under the edge,
Of your tartan plaid.
In a remote hollow,
In a birch bower.

The mountain mist,
Ever swirling round us.
With clear fresh water,
Cold and healthy.

Near the deer,
Calling loudly.
I am the poor wife,
Sorely troubled.

I am the poor wife,
Sorely troubled,
If Clan Neil have taken
To the high seas.

If your mattress
Is the sand,
If the cormorants
are your guards.

If your tall candles
are the white stars,
And your fiddle music
the roar of the sea.