Fear a’ bhàta
(Oh my boatman)

Scots Gaelic

Fhir a’ bhàta, na ho ro eile
Fhir a’ bhàta, na ho ro eile
Fhir a’ bhàta, na ho ro eile
Mo shoraigh slàn leat 's gach àit'an téid thu

Is tric mi ‘sealltainn o’n chnoc a’s àirde
Dh’fheuch am faic mi fear a’ bhàta
An tig thu an-diùigh no’n tig thu a-màireach?
’S mur tig thu idir gur truagh a tà mi

Tha mo chridhe-sa briste, brùite
’S tric na deòir a’ruith o m'shùilean
An tig thu a-nochd no'm bi mo dhúil riut
No’n dùin mi'n dorus le osna thùrsaich?
Oh my boatman, na ho ro eile
Oh my boatman, na ho ro eile
Oh my boatman, na ho ro eile
May joy await thee where e'er thou sailest

I climb the mountain and scan the ocean
For thee, my boatman, with fond devotion
When shall I see thee? Today? Tomorrow?
Oh do not leave me in lonely sorrow

My heart is broken, bruised
Often tears are running down my cheeks
Will you come tonight, or will I wait up for you
But close the door, sighing heavily?