Òran na maighdinn mhara
(Song of the mermaid)

Scots Gaelic

Hùbha i 's na horaibh hùbhaidh,
Hùbha i 's na horaibh hì:
Hùbha i 's na horaibh hùbhaidh,
'S ann le foill a mheall thu mì.


A mach air bharr nan stuadh ri gaillionn,
Fuachd is feannadh fad 'o thìr;
Tha mo ghaol dhuit daònan fallainn
Ged is Maighdinn mhara mì.

Chaneil mo chadal-sa ach luaineach
'Nuair bhios buaireas air an tìd':
Bha mi 'n raoir an Coirre Bhreacainn
'S bi mi nochd an Eilean I.

Seall is faic an grunnd na fairge -
Uamhan airgiod 's òr gun dìth,
Lainnearachd chan fhaca sùil e
Ann an cuirt no lùchairt righ.
Hùbha i 's na horaibh hùbhaidh,
Hùbha i 's na horaibh hì:
Hùbha i 's na horaibh hùbhaidh,
It was with guile that you cheated me.


Out on top of the tempest's crest,
Cold so bitter to skin alive;
My love for you is constant and healthy
Though 'tis a mermaid that I am.

My sleep is sporadic
When the ocean's in turmoil:
Last night I spent in Corry Vreckan
And tonight it's in Iona that I'll be.

Look and see on the ocean's floor -
Endless caves of silver and gold
Such glittering beheld by no one
Even in the courts or palace of kings.