Tha thìde agam eirigh
(It is time for me to rise)

Scots Gaelic

'S tha thìde agam eirigh ach a léir dhomh mo bhrogan
'S gos a léir dhomh mo bhata 's gun toir e tacan a' ròid mi
'S mi dol a shealltuinn air a' ghruagaich a bha's a' bhuaile 'na h-ònar

Ach nuair raine mi 'm baìle cha robh 'n taigh man bu chòrr dha
Bha mo ghruagach dhonn mhin-gheal 's i 'na sìneadh 's an t-seòmar
'S i 'na sìneadh f'on uinneig far nach cluinninn-s' a comhradh

'S i 'na sìneadh air deile 's 'na léine fuar reòite
Thì a chruthaich na saoghail, gléidh mi gun dol gòrach
Gléidh rium-sa mo chiall 's na leig a dh'iarraidh an còrr mi.
It is time for me to rise, to look for my shoes,
To look for my staff so that it may take me a little part of the way,
As I go to visit the girl who was in the cattle-fold alone.

When I came to the homestead the house was not as it ought to be:
My smooth bright, brown-haired girl lying in the chamber,
Lying beneath the window where I could not hear her talk;

Lying on a board in her shroud, still and cold.
Thou who didst shape the worlds, keep me from going mad,
Keep me from losing my reason and let me not endure more.