Övür xadïp turu-la boor
(It must be windy in Övür)

Övür xadïp turu-la boor
Öŋnüüm manap olur boor oŋ
Öškü ehdin dülü algan
Meni-le manap olur boor oŋ

Saglï xadïp turu-la boor
Sarïïm manap olur boor oŋ
Sarlïk ehdin dülü algaš
Meni-le manap olur boor oŋ

Kalčan xadïp turu-la boor
Karam manap olgan boor oŋ
Koygun ehdin dülü algaš
Meni-le manap olgan boor oŋ
It must be windy in Övür
My friend must be waiting for me
Having boiled goat meat
She must be waiting for me

It must be windy in Sagly
My beloved must be waiting for me
Having boiled yak meat
She must be waiting for me

It must be windy in Kalčan
My sweetheart must have waited for me
Having boiled hare’s meat
She must have waited for me