Сон ми дойде [Son mi dojde]
(I had a dream)

Bulgarian

Сон ми дойде, на очисе,
малка мома, на ракисе,
Ни бе малка, ни големка,
тамань беше, за галене,
за галене за мамене.

Чорни очи за любене,
тьонка снажка за свиване,
бели бузки за хапане.

Кой помине погльодне го,
погльодне го с чорни очи,
Кой помине погльодне го,
погльодне го измами го.

Йе поминах йе погльоднах,
йе погльоднах малка мома,
погльоднах я измами ма.
Son mi dojde, na ochise,
malka moma, na rakise,
Ni be malka, ni golemka,
tamanj beshe, za galene,
za galene za mamene.

Chorni ochi za ljubene,
tjonka snazhka za svivane,
beli buzki za khapane.

Koj pomine pogljodne go,
pogljodne go s chorni ochi,
Koj pomine pogljodne go,
pogljodne go izmami go.

Je pominakh je pogljodnakh,
je pogljodnakh malka moma,
pogljodnakh ja izmami ma.
I had a dream in my eyes,
A little maiden on the river,
She was not small or big,
She was just right for caressing,
For caressing and luring.

Black eyes for loving,
A thin body for swaying,
White cheeks for nibbling.

Whoever is passing by she looks at,
She looks at him with her black eyes,
Whoever is passing by she looks at,
She looks at him and lures him.

I passed by and I looked at her,
I looked at the little maiden,
I looked at her and she lured me.