Eisva mudu abudu
(The two of us shall go together)

Lithuanian

Eisva mudu abudu
Į žalią giružę abudu.

Kirsva mudu abudu
Žaliąsias liepužes abudu.

Pjausva mudu abudu
Naująsias lentužes abudu.

Dirbsva mudu abudu
Naująją lovužę abudu.

Klosva mudu abudu
Naująją paklodę abudu.

Gulsva mudu abudu
Į naują lovužę abudu.

Darysva mudu abudu
Žaliąją vygužę abudu.

Guldysva mudu abudu
Mažąjį vaikelį abudu.

Vyguosva mudu abudu
Mažąjį veikelį abudu.
The two of us shall go together,
to a green wood, the two of us together.

The two of us shall cut down together,
green linden trees, the two of us together.

The two of us shall cut out together
new boards, the two of us together.

The two of us shall build together
the new bed, the two of us together.

The two of us shall spread together
the new bedsheets, the two of us together.

The two of us shall lie down together
in the new bed, the two of us together.

The two of us shall make together
a green cradle, the two of us together.

The two of us shall lay down together
the little baby, the two of us together.

The two of us shall sway together
The little baby, the two of us together.