Chi mi na morbheanna
(I see the great mountains)

Scots Gaelic

O chi, chi mi na morbheanna
O chi, chi mi na corrbheanna
O chi, chi mi na coireachan
Chi mi na sgoran fo cheo


Chi mi gun dail an t-aite 's an d'rugadh mi
Cuirear orm failt' 's a chain a thuigeas mi
Gheibh mi ann aoidh agus gradh 'n uair ruigeam
Nach reicinn air thunnaichean oir

Chi mi ann coilltean, chi mi ann doireachan
Chi mi ann maghan baa is toraiche
Chi mi na feidh air la nan coireachan
Falaicht' an trusgan de cheo

Beanntaichean ada is aillidh leacainnean
Sluagh ann on comhnuidh is coire cleachdainnean
'S aotrom mo cheum a' leum g'am faicinn
Is fanaidh mi tacan le deoin
Oh I see, I see the great mountains
Oh I see, I see the lofty mountains
Oh I see, I see the corries
I see the peaks under the mist


I see right away the place of my birth
I will be welcomed in a language that I understand
I will receive hospitality and love when I reach there
That I will not trade for tons of gold

I see the woods there, I see thickets
I see fair, fertile fields there
I see the deer on the ground of the corries
Shrouded in a garment of mist

High mountains with lovely slopes
Folk abiding there who are customarily kind

Light is my step as I go bounding to meet them
And I will remain there willingly